ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV EVIDENCIA EXTERNÝCH PARTNEROV (INFLUENCEROV)

1. Účel spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú za účelom evidencie externých partnerov
(influencerov – propagátorov prevádzkovateľa). Prevádzkovateľ spracúva korešpondenčné,
kontaktné a iné údaje poskytnuté externým partnerom, ktorým má prevádzkovateľ v úmysle
zasielať produkty, predmety, vzorky výrobkov a iné darčekové predmety, ktoré slúžia na
reklamné účely a propagáciu prevádzkovateľa.

2. Zákonnosť spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sa spracovávajú na základe článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho
Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné
nariadenie o ochrane údajov) a na základe zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
v znení neskorších predpisov.

3. Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:
Spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa nevykonáva.

4. Zoznam osobných údajov:
Meno, priezvisko, titul, prezývka, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa.

5. Dotknuté osoby:
Externí partneri prevádzkovateľa.

6. Lehoty uloženia osobných údajov:
Po dobu trvania účelu, maximálne 3 roky od poslednej spolupráce s externým partnerom.

7. Oprávnený záujem prevádzkovateľa:
Spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa sa
nevykonáva.

8. Postup osobných údajov do tretích krajín:
Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

9. Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:
Organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných
predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej
a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej,
administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými
právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

10. Kategória osobných údajov:
Bežné osobné údaje.

11. Zverejňovanie osobných údajov:
Osobné údaje sa nezverejňujú.

12. Príjemcovia osobných údajov (tretie strany):

 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz