ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV - EVIDENCIA OBCHODNÝCH PARTNEROV

1. Účel spracúvania osobných údajov:
Účelom spracúvania osobných údajov je:
a) vedenie evidencie obchodných partnerov na základe zmluvných vzťahov,
b) vedenie evidencie obchodných partnerov na základe oprávneného záujmu
prevádzkovateľa.


2. Zákonnosť spracúvania osobných údajov:
a) vedenie evidencie obchodných partnerov na základe zmluvných vzťahov:
Osobné údaje sa spracovávajú na základe článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia
Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica
95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a na základe zákona č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
b) vedenie evidencie obchodných partnerov na základe oprávneného záujmu
prevádzkovateľa:
Osobné údaje sa spracovávajú na základe článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia
Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica
95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a na základe zákona č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

3. Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:
Spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa nevykonáva.

4. Zoznam osobných údajov:
V rámci účelov a) a b) sú spracúvané osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, titul,
adresa, pracovné alebo služobné zaradenie, odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne
číslo, e-mailová adresa, identifikačné údaje zamestnávateľa.

5. Dotknuté osoby:
Obchodní partneri prevádzkovateľa.

6. Lehoty uloženia osobných údajov:
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu trvania zmluvného vzťahu a 10 rokov od
ukončenia zmluvného vzťahu.

7. Oprávnený záujem prevádzkovateľa:
Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je kontaktovanie obchodných partnerov
prevádzkovateľom.

8. Postup osobných údajov do tretích krajín:
Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

9. Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:
Organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované
v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané
v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany
informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne
definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

10. Kategória osobných údajov:
Bežné osobné údaje.

11. Zverejňovanie osobných údajov:
Osobné údaje sa nezverejňujú.

12. Príjemcovia osobných údajov (tretie strany):

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz