ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV - MARKETING (NA OPRÁVNENÝ ZÁUJEM)

1. Účel spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sa spracúvajú za účelom zasielania ponúk dotknutým osobám, na základe
oprávnených záujmov prevádzkovateľa (odoslanie mailu s marketingovým obsahom
existujúcemu zákazníkovi, ktorému už predal tovar alebo dodal službu a tento marketingový
obsah sa týka jeho vlastných produktov a/alebo služieb).

2. Zákonnosť spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sa spracúvajú na základe článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho
Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné
nariadenie o ochrane údajov).

3. Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:
Spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa nevykonáva.

4. Zoznam osobných údajov:
Osobné údaje sa spracúvajú v rozsahu: meno, priezvisko, email a telefónne číslo.

5. Dotknuté osoby:
Dotknutými osoba sú existujúci zákazníci, ktorým prevádzkovateľ už predal tovar alebo
dodal službu.

6. Lehoty uloženia osobných údajov:
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje pokiaľ dotknutá osoba nevyjadrí námietku so
zasielaním obchodných ponúk alebo najviac po dobu 5 rokov od poslednej obchodnej aktivity
s dotknutou osobou.

7. Oprávnený záujem prevádzkovateľa:
Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je zasielanie ponúk dotknutým osobám, ktorým
prevádzkovateľ už predal tovar alebo službu.

8. Postup osobných údajov do tretích krajín:
Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

9. Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:
Organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných
predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej
a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej,
administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými
právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

10. Kategória osobných údajov.
Bežné osobné údaje.


11. Zverejňovanie osobných údajov:
Osobné údaje sa nezverejňujú.


12. Príjemcovia osobných údajov (tretie strany):

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz