ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV - MARKETING (NA SÚHLAS)

1. Účel spracúvania osobných údajov:
Účelom spracúvania osobných údajov je zasielanie obchodných ponúk a noviniek
dotknutým osobám (záujemcovia o zasielanie ponúk) na základe súhlasu so spracúvaním
osobných údajov.

2. Zákonnosť spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sa spracúvajú na základe článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho
Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné
nariadenie o ochrane údajov).

3. Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:
Spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa nevykonáva.

4. Zoznam osobných údajov:
Meno, priezvisko, e-mail.

5. Dotknuté osoby:
Osoby, ktoré súhlasili so zasielaním marketingových ponúk.

6. Lehoty uloženia osobných údajov:
Osobné údaje sa spracúvajú po dobu až do odvolania súhlasu. Najviac však po dobu
piatich rokov od poslednej poskytnutej služby.

7. Oprávnený záujem prevádzkovateľa:
Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa sa
nevykonáva.

8. Postup osobných údajov do tretích krajín:
Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

9. Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:
Organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných
predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej
a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej,
administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými
právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

10. Kategória osobných údajov.
Bežné osobné údaje.

11. Zverejňovanie osobných údajov:
Osobné údaje sa nezverejňujú.

12. Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania:

Nevykonáva sa.

13. Sprostredkovateľ:

ECOMAIL.SK, sro

IČO: 02762943

Služby automatizovaného e-mailingu,

na základe článku 28 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 

14. Iné oprávnené subjekty

Iný oprávnený subjekt 

Právny základ 

Rozsah osobných údajov postupovaný tretej strane  

Orgány verejnej moci 

Orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, sa však nepovažujú za príjemcov; spracúvanie uvedených údajov uvedenými orgánmi verejnej moci sa uskutočňuje v súlade s uplatniteľnými pravidlami ochrany údajov v závislosti od účelov spracúvania; 

Osobné údaje vrozsahu    vyžiadania od oprávneného subjektu (napr. Polícia vrámci vyšetrovania priestupkov alebo trestných činov) 

 

15. Práva dotknutých osôb:

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup kosobným údajom, ktoré sú onej spracúvané, má právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,právo namietaťvoči spracúvaniu osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. Vprípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu prevádzkovateľa, alebo písomne na adresu prevádzkovateľa.  Vybavovanie práv dotknutých osôb sa zabezpečuje individuálne prostredníctvom zodpovednej osoby (osoby určenej prevádzkovateľom).

 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz