ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV - MZDY A PERSONALISTIKA

1. Účel spracúvania osobných údajov:


Účelom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb (zamestnancov spoločnosti) je:
▪ plnenie povinností zamestnávateľa v súvisiacich s pracovným pomerom, alebo
obdobným vzťahom (napr. na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo
pracovného pomeru) vrátane predzmluvných vzťahov spracovanie pracovnej agendy
prevádzkovateľa (automatizovaná a neautomatizovaná forma spracúvania), ktorá
obsahuje najmä osobné údaje súvisiace s kvalifikáciou a profesionálnymi skúsenosťami
zamestnanca a údaje, ktoré môžu byť významné z hľadiska práce, ktorú má
zamestnanec vykonávať, vykonáva alebo vykonával, a ďalej najmä:
▪ spracúvanie osobných údajov personálnej, pracovnej agendy dotknutých osôb
v súlade s uvedenými osobitnými zákonmi (automatizovaná a neautomatizovaná
forma spracovania osobných údajov), po dobu trvania pracovného alebo iného
zmluvného vzťahu, za účelom vedenia personálnej a pracovnej agendy zamestnancov
(ďalej len „dotknuté osoby“),
▪ vedenia mzdovej agendy zamestnancov,
▪ spracovanie, postupovanie alebo zverejňovanie osobných údajov dotknutých osôb –
zamestnancov správy v rozsahu titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, odborný
útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo, faxové číslo, emailová adresa
a identifikačné údaje správy za účelom plnenia pracovných a funkčných povinností
dotknutej osoby podľa § 78 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov,
▪ kopírovanie úradných dokladov s osobnými údajmi na základe súhlasu dotknutej
osoby,
▪ poskytovanie osobných údajov dotknutých osôb sociálnej poisťovni, inšpektorátu
práce poskytovanie osobných údajov dotknutých osôb sociálnej poisťovni,inšpektorátu práce podľa osobitných zákonov.,
▪ spracúvanie a poskytovanie osobných údajov bezpečnosti práce a inej príslušnej
evidencie a agendy dotknutých osôb v súlade s osobitnými zákonmi (automatizovaná
a neautomatizovaná forma spracovania osobných údajov), po dobu trvania
pracovného alebo iného zmluvného vzťahu za účelom vedenia agendy bezpečnosti
práce (napr. poučenie z predpisov bezpečnosti práce) na základe osobitných zákonov
(zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci - § 17), osobné údaje
sa poskytujú sprostredkovateľovi na základe zmluvy podľa čl. 28 ods. 3 NARIADENIA

EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
▪ spracúvanie osobných údajov – hodnotenie dotknutých osôb za účelom zabezpečenia
efektívnej prevádzky prevádzkovateľa po dobu trvania pracovného alebo iného
zmluvného vzťahu na základe zákonníka práce,
▪ postupovanie osobných údajov zamestnancov školiacim organizáciám za účelom
vydania potvrdenia, osvedčenia, certifikátu podľa príslušných osobitných zákonov
alebo štandardov.
▪ spracovanie, postupovanie alebo zverejnenie osobných údajov dotknutých osôb –
zamestnancov spoločnosti v rozsahu titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie,
odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo, faxové číslo, emailová adresa
a identifikačné údaje spoločnosti za účelom plnenia pracovných a funkčných
povinností dotknutej osoby podľa §78 ods. 3 zákona,
▪ spracovanie osobných údajov dotknutých osôb – vodičov služobných vozidiel podľa
zákona č. 725/2004 Z. z. za účelom vedenia evidencie školenia vodičov a prevádzky
vozidiel,
▪ spracovanie evidencie o vyplatení zahraničných alebo tuzemských služobných ciest
podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších zákonov,spracovanie osobných údajov dotknutých osôb – zamestnancov prevádzkovateľa
o dochádzke a objednávke stravy podľa zákonníka práce za účelom vedenia evidencie
dochádzky do práce a evidencie o výdaji a úhrade za stravu (stravné lístky).
▪ postupovanie osobných údajov zmluvným partnerom (vyhlasovateľom verejnej
súťaže, fondov EU) za účelom účasti vo verejnej, obchodnej alebo inej súťaži za účelom
preukázania odbornej spôsobilosti dotknutých osôb podľa zákona o verejnom
obstarávaní, obchodného alebo podľa podkladov vyhlasovateľa súťaže. spracovávanie
dokladov o odborných spôsobilostiach dotknutých osôb za účelom ich postupovania
tretím osobám (zmluvným partnerom, vyhlasovateľom súťaží, certifikačným
organizáciám) pri predkladaní podkladov v rámci verejných a obchodných súťaží,
v rámci preukázania spôsobilosti a činnosti spoločnosti alebo pri predkladaní
certifikačným organizáciám v rámci procesu certifikácie výrobkov spoločnosti podľa
príslušných noriem,
▪ spracúvanie výpisov z registra trestov (dotknuté osoby - konatelia) za účelom ich
predkladania v rámci verejného obstarávania na základe požiadavky verejného
obstarávateľa podľa zákona o verejnom obstarávaní, ich poskytovania pri zápise do
Obchodného registra, živnostenského registra (Živnostenský zákonník, Obchodný
zákonník), alebo pri ich poskytovaní za účelom povolenia na dopravu, na zápis
ochranných známok (Úrad priemyselného vlastníctva), na vybavenie DIČ a IČ DPH

a iné účely podľa osobitných zákonov,
▪ spracovanie osobných údajov dotknutých osôb v súlade s osobitným zákonom
Zákonníkom práce na účely vedenia evidencie dochádzky do práce, kontroly
odpracovaného času, evidencie nároku na stravu, jej prevzatí a úhrade za stravu
(stravné lístky). Zoznam osobných údajov – titul, meno, priezvisko, organizačné
začlenenie, dátum nástupu do zamestnania, adresa, dátum narodenia, rodné číslo, číslo
účtu na zasielanie nemocenských dávok, podpis,
▪ spracovanie evidencie vodičov (karta vodiča, vodičský preukaz, kvalifikačná karta,
zdravotná a psychologická spôsobilosť na základe zákona o premávke na cestných
komunikáciách a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 561/2006),
▪ spracúvanie osobných údajov prostredníctvom GPS lokalizácie vozidiel.

2. Zákonnosť spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sa spracovávajú na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho
Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné
nariadenie o ochrane údajov).
Kopírovanie úradných dokladov s osobnými údajmi na základe súhlasu dotknutej osoby.
Osobné údaje sa spracovávajú na základe článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho
Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné
nariadenie o ochrane údajov).
Spracúvanie osobných údajov prostredníctvom GPS lokalizácie vozidiel na základe článku
6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických
osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

3. Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:
Spracúvanie osobných údajov personálnej, pracovnej a vedenia mzdovej agendy
zamestnancov, agendy zamestnancov (ďalej len „dotknuté osoby“) v súlade s uvedenými
osobitnými zákonmi (automatizovaná a neautomatizovaná forma spracovania osobných
údajov), po dobu trvania pracovného alebo obdobného vzťahu sa uskutočňuje na základe:
• zákona č. 311/2001 Z. z. - Zákonník práce, v znení neskorších predpisov,
• zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, v znení
neskorších predpisov,
• zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov zákona,
Účel spracúvania osobných údajov
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: tento dokument podlieha právnej ochrane, je duševným vlastníctvom spoločnosti
skupiny Top privacy s.r.o. Každé použitie tohto dokumentu sa spravuje licenčnými podmienkami, ktoré sú
dostupné na: https://topprivacy.sk/licencne-podmienky.pdf
• zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
(napr. §60, 141),
• zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
• zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
• zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene zákona o
poisťovníctve v znení neskorších predpisov,
• zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
• zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č.
286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov,
• zákona č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti
zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov,
• zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení v znení
neskorších zákonov,
• zákona č. 351/2011 Z. z. Zákon o elektronických komunikáciách,
• zákona č. 305/2013 Z. z. Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti
orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-
Governmente).
Spracúvanie, postupovanie alebo zverejňovanie osobných údajov dotknutých osôb
– zamestnancov v rozsahu titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, odborný útvar,
miesto výkonu práce, telefónne číslo, faxové číslo, emailová adresa a identifikačné údaje
správy za účelom plnenia pracovných a funkčných povinností dotknutej osoby na základe:
• § 78 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov,
Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb - uchádzačov o zamestnanie za
účelom výberového konania na základe:
• zákona č. 311/2001 Z. z. - Zákonník práce, v znení neskorších predpisov,
• zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov zákona.
Poskytovanie osobných údajov dotknutých osôb sociálnej poisťovni, inšpektorátu
práce podľa osobitných zákonov na základe:
• zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č.
286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov,
• zákona č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti
zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov,
• zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení v znení
Účel spracúvania osobných údajov
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: tento dokument podlieha právnej ochrane, je duševným vlastníctvom spoločnosti
skupiny Top privacy s.r.o. Každé použitie tohto dokumentu sa spravuje licenčnými podmienkami, ktoré sú
dostupné na: https://topprivacy.sk/licencne-podmienky.pdf
neskorších z zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších
predpisov (napr. §60, 141),
• zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Spracúvanie a poskytovanie osobných údajov bezpečnosti práce a inej príslušnej
evidencie a agendy dotknutých osôb v súlade s osobitnými zákonmi (automatizovaná
a neautomatizovaná forma spracúvania osobných údajov), po dobu trvania pracovného
alebo iného zmluvného vzťahu za účelom vedenia agendy bezpečnosti práce (napr.
poučenie z predpisov bezpečnosti práce) na základe osobitných zákonov:
• zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci - § 17.
Spracúvanie osobných údajov – hodnotenie dotknutých osôb za účelom
zabezpečenia efektívnej prevádzky prevádzkovateľa po dobu trvania pracovného alebo
iného zmluvného vzťahu na základe:
• zákona č. 311/2001 Z. z. - Zákonník práce, v znení neskorších predpisov.
Postupovanie osobných údajov zamestnancov školiacim organizáciám za účelom
vydania potvrdenia, osvedčenia, certifikátu podľa príslušných osobitných zákonov alebo
štandardov.
• zákona č. 311/2001 Z. z. - Zákonník práce, v znení neskorších predpisov,
• zákona č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní v znení neskorších predpisov,
• zákona č. 568/2009 o celoživotnom vzdelávaní v znení neskorších predpisov.
Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb – vodičov služobných vozidiel na
základe:
• zákona č. 725/2004 Z. z. za účelom vedenia evidencie školenia vodičov
a prevádzky vozidiel.
Spracovanie evidencie o vyplatení zahraničných alebo tuzemských služobných ciest
na základe:
• zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších zákonov.
Postupovanie osobných údajov zmluvným partnerom (vyhlasovateľom verejnej
súťaže, fondov EU) za účelom účasti vo verejnej, obchodnej alebo inej súťaži za účelom
preukázania odbornej spôsobilosti dotknutých osôb podľa zákona o verejnom obstarávaní,
obchodného alebo podľa podkladov vyhlasovateľa súťaže. spracovávanie dokladov o
odborných spôsobilostiach dotknutých osôb za účelom ich postupovania tretím osobám
(zmluvným partnerom, vyhlasovateľom súťaží, certifikačným organizáciám) pri
predkladaní podkladov v rámci verejných a obchodných súťaží, v rámci preukázania
Účel spracúvania osobných údajov
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: tento dokument podlieha právnej ochrane, je duševným vlastníctvom spoločnosti
skupiny Top privacy s.r.o. Každé použitie tohto dokumentu sa spravuje licenčnými podmienkami, ktoré sú
dostupné na: https://topprivacy.sk/licencne-podmienky.pdf
spôsobilosti a činnosti spoločnosti alebo pri predkladaní certifikačným organizáciám
v rámci procesu certifikácie výrobkov spoločnosti podľa príslušných noriem na základe:
• základe článku 28 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie
o ochrane údajov).
Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb v súlade s osobitným zákonom
Zákonníkom práce na účely vedenia elektronickej evidencie dochádzky do práce, kontroly
odpracovaného času na základe:
• zákona č. 311/2001 Z. z. - Zákonník práce, v znení neskorších predpisov.
Spracúvanie evidencie vodičov na základe:
• zákona o premávke na cestných komunikáciách a Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady č. 561/2006),
• zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.


4. Zoznam osobných údajov:
Pre účel personálnej a mzdovej agendy sa spracúvajú v rozsahu:
Meno, priezvisko, titul, rodné číslo (dátum narodenia), rodné meno, miesto narodenia,
stav, osobné číslo, číslo občianskeho preukazu, osobné údaje o dosiahnutom vzdelaní,
kvalifikáciách a absolvovaní kurzov, stupeň jazykových schopností a vedomostí, prípadne
iných údajov o vzdelávaní a zvyšovaní kvalifikácie, ktoré sú potrebné na posúdenie alebo
doloženie kvalifikácie, pre danú pracovnú pozíciu, pracovné hodnotenie, hodnotenie kvality
práce, údaje o prídavkoch na deti, poistenie liečebných nákladov (európsky preukaz
poistenca), osobné údaje týkajúce sa ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci, životopis,
pohlavie, podpis, osobné údaje z výpisu registra trestov, registrácia pracovných úrazov
a chorôb z povolania, osobné údaje týkajúce sa platových náležitostí, daní a odvodov podľa
osobitných zákonov, číslo telefónu a e-mailu, zrazené preddavky na daň a na nezdaniteľnú
časť základu dane, nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela), zamestnanecká
prémia a daňový bonus, ročné zúčtovanie, poistné na dôchodkové zabezpečenie, zdaniteľné
príjmy, identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia, adresa trvalého/prechodného pobytu, ak
ho dotknutá osoba má, príspevky na starobné dôchodkové sporenie, doba trvania pracovného
pomeru, druh vykonávaných prác, údaje o poskytnutej mzde za vykonanú prácu, o
poskytnutej náhrade mzdy a náhrade za čas pracovnej pohotovosti, o zrazených preddavkoch
na daň z príjmov, údaje o bankovom účte, vymeriavací základ zdravotného poistenia,
preddavok na zdravotné poistenie, iné odmeny za prácu, sumy postihnuté výkonom
rozhodnutia nariadeným súdom alebo správnym orgánom, peňažné tresty a pokuty, ako aj
náhrady uložené zamestnancovi vykonateľným rozhodnutím príslušných orgánov, neprávom
Účel spracúvania osobných údajov
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: tento dokument podlieha právnej ochrane, je duševným vlastníctvom spoločnosti
skupiny Top privacy s.r.o. Každé použitie tohto dokumentu sa spravuje licenčnými podmienkami, ktoré sú
dostupné na: https://topprivacy.sk/licencne-podmienky.pdf
prijaté sumy dávok sociálneho poistenia a dôchodkov starobného dôchodkového sporenia
alebo ich preddavky, štátnych sociálnych dávok, ročný úhrn vyplateného dôchodku, údaje o
pracovnej neschopnosti, údaje o dôležitých osobných prekážkach v práci, údaje o zmenenej
pracovnej schopnosti, údaje o rodinných príslušníkoch v rozsahu meno, priezvisko, adresa,
dátum narodenia, - údaje o manželovi alebo manželke, deťoch, rodičoch detí v rozsahu meno,
priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa, údaje o čerpaní materskej dovolenky a
rodičovskej dovolenky.
Pre účel evidencie uchádzačov pri výberových konaniach sa spracúvajú v rozsahu:
Titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, dosiahnuté vzdelanie,
podpis, iné údaje nachádzajúce sa v životopise.
Pre účel dochádzky sa spracúvajú v rozsahu:
Osobné číslo, titul, meno, priezvisko, dátum nástupu do pracovného pomeru, dátum výstupu
z pracovného pomeru, oddelenie, čas príchodov a odchodov, prerušení pracovnej doby,
pracovný čas, dovolenka, lekár, doprovod k lekárovi, stravovanie zamestnanca, evidencia
(údaje) o služobných cestách (cestovné náhrady), evidencia jázd na služobných vozidlách.
Pre účel postupovania osobných údajov zamestnancov školiacim organizáciám za
účelom vydania potvrdenia, osvedčenia, certifikátu podľa príslušných osobitných
zákonov alebo štandardov sa spracúvajú v rozsahu:
Titul, meno, priezvisko, podpis.
Pre účel evidencie vodičov sa spracúvajú v rozsahu:
Titul, meno, priezvisko, karta vodiča, vodičský preukaz, kvalifikačná karta, zdravotná
a psychologická spôsobilosť.
Pre účel zverejňovania osobných údajov dotknutých osôb – zamestnancov v rozsahu:
Titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne
číslo, faxové číslo, emailová adresa a identifikačné údaje správy za účelom plnenia pracovných
a funkčných povinností dotknutej osoby.

5. Dotknuté osoby:
Uchádzači o zamestnanie, zamestnanci, manželia alebo manželky zamestnancov,
vyživované deti zamestnancov, rodičia vyživovaných detí zamestnancov, blízke osoby, bývalí
zamestnanci.


6. Lehoty uloženia osobných údajov:
• Mzdové listy- 50 rokov
• Výplatné listiny- 10 rokov
• Rodinné prídavky a materské príspevky- 5 rokov
Účel spracúvania osobných údajov
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: tento dokument podlieha právnej ochrane, je duševným vlastníctvom spoločnosti
skupiny Top privacy s.r.o. Každé použitie tohto dokumentu sa spravuje licenčnými podmienkami, ktoré sú
dostupné na: https://topprivacy.sk/licencne-podmienky.pdf
• Prehlásenia k dani zo mzdy- 5 rokov
• Zrážky zo mzdy- 5 rokov
• Podklady k mzdám- 5 rokov
• Osobné spisy zamestnancov (od narodenia zamestnanca)- 70 rokov
• Evidencia zamestnancov- 3 roky
• Dochádzky- 3 roky
• Dovoleniek- 3 roky
• Popisy pracovných činností- 5 rokov
• Dohody o vykonaní práce- 5 rokov
• Dokumenty (dohody) o hmotnej zodpovednosti (po strate platnosti)- 3 roky
• Evidencia o preškolení a získaní odbornej kvalifikácie- 10 rokov
• Nemocenské poistenie – dávky, prihlášky, odhlášky, zmeny- 10 rokov
• Pracovná neschopnosť – evidencia, štatistika- 5 rokov
• Materská dovolenka a neplatené voľno – evidencia- 5 rokov
• Stravovanie zamestnancov – zabezpečenie- 5 rokov
• Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci- 5 rokov
• Zmluvy týkajúce sa ochrany osobných údajov (napríklad servisné zmluvy, kde má
servisná spoločnosť prístup k osobným údajom prevádzkovateľa, sprostredkovateľské
zmluvy podľa § 34 ods. 3, 5 a 7 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (po strate platnosti)- 5 rokov
• Dokumenty používané pri ochrane osobných údajov (súhlasy so spracovaním
osobných údajov dotknutých osôb, iné dokumenty)- 3 roky
• Zápisy o porušení pracovnej disciplíny- 3 roky po skončení pracovného pomeru s
dotknutým zamestnancom
• Záznam z kamerového systému so záznamom o porušení bezpečnosti práce, pracovnej
disciplíny- 3 roky po skončení pracovného pomeru s dotknutým zamestnancom
• Záznamy z technických zabezpečovacích zariadení a automatizovaných informačných
systémov so záznamom o porušení pracovnej disciplíny (logy – záznamy o priebehu
činnosti používateľa v automatizovanom informačnom systéme, záznam o vstupoch a
výstupoch do priestorov prevádzkovateľa) - 3 roky po skončení pracovného pomeru s
dotknutým zamestnancom
• Protokoly o vyšetrovaní bezpečnostných incidentov so závermi o porušení pracovnej
disciplíny dotknutého zamestnanca- 4 roky po skončení pracovného pomeru s
dotknutým zamestnancom
• Bezpečnostná dokumentácia ochrany objektu (po strate platnosti)- 5 rokov
• Dokumentácia na ochranu osobných údajov (technické a organizačné opatrenia,
postupy pri ochrane osobných údajov (po strate platnosti) - 4 roky
• Zápisy z vyšetrovaní bezpečnostných incidentov - 4 roky
• Dokument o prenose osobných údajov podľa § 26 zákona- 3 roky
• Oznámenie podľa § 25 zákona v súvislosti s opravou, vymazaním alebo obmedzením
spracúvania osobných údajov- 3 roky
• Dokumenty o oznámení dotknutej osoby o námietke pri spracovaní osobných údajov
podľa § 27 zákona- 3 roky
• Dokumenty týkajúce sa oznámenia protispoločenskej činnosti podľa zákona č.
307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej
činnosti v znení neskorších zákonov- 5 rokov
Účel spracúvania osobných údajov
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: tento dokument podlieha právnej ochrane, je duševným vlastníctvom spoločnosti
skupiny Top privacy s.r.o. Každé použitie tohto dokumentu sa spravuje licenčnými podmienkami, ktoré sú
dostupné na: https://topprivacy.sk/licencne-podmienky.pdf
• Záznamy o sprostredkovateľských činnostiach podľa § 37 zákona (po strate platnosti)-
3 roky
• Posúdenia primeranej úrovne bezpečnosti (analýza rizík, audit ochrany osobných
údajov) podľa § 39 ods. 2 zákona (po strate platnosti)- 3 roky
• Oznámenia o porušení ochrany osobných údajov podľa § 40 a § 41 zákona- 3 roky
• Posúdenia vplyvu na ochranu osobných údajov podľa § 42 a §43 zákona (po strate
platnosti)- 3 roky
• Poverenia zodpovednej osoby (po strate platnosti)- 3 roky
• Pokyny prevádzkovateľa pre fyzické osoby konajúcej za prevádzkovateľa podľa § 39
ods. 4 (poučenia oprávnených osôb)- 3 roky po skončení činnosti
• Určenie autentizácie a identifikácie osôb v informačných systémoch určených na
spracúvanie osobných údajov podľa § 32 ods. - 3 roky po skončení platnosti.

7. Oprávnený záujem prevádzkovateľa:
Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa sa
nevykonáva.

8. Postup osobných údajov do tretích krajín:
Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

9. Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:
Organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných
predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej
a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej,
administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými
právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

10. Kategória osobných údajov:
Bežné osobné údaje.

11. Príjemcovia osobných údajov (tretie strany):

 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz