ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV SPRÁVA REGISTRATÚRY – SÚKROMNÝ SEKTOR

1. Účel spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sa spracúvajú za účelom:
a) archivovania dokumentov prevádzkovateľa v rámci správy registratúry,
b) evidencie prijatej a odoslanej pošty v papierovej a elektronickej forme v rámci
využívania štátnej webovej aplikácie www.slovensko.sk,
c) prístupu k archívnym dokumentom.

2. Zákonnosť spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sa spracovávajú na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho
Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné
nariadenie o ochrane údajov).

3. Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:
a) archivovania dokumentov prevádzkovateľa v rámci správy registratúry:
• Zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých
zákonov
b) evidencia prijatej a odoslanej pošty v papierovej a elektronickej forme v rámci
využívania štátnej webovej aplikácie www.slovensko.sk:
• Zákon č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov
verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-
Governmente)
c) prístupu k archívnym dokumentom:
• Zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých
zákonov

4. Zoznam osobných údajov:
Osobné údaje sa spracúvajú v rozsahu:
a) archivovania dokumentov prevádzkovateľa v rámci správy registratúry:
titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu fyzickej osoby alebo názov, sídlo
a identifikačné číslo právnickej osoby.
Účely spracovania osobných údajov
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: tento dokument podlieha právnej ochrane, je duševným vlastníctvom spoločnosti
skupiny Top privacy. Každé použitie tohto dokumentu sa spravuje licenčnými podmienkami, ktoré sú dostupné
na: https://topprivacy.sk/sk/stranky/licencne-podmienky.
b) evidencia prijatej a odoslanej pošty v papierovej a elektronickej forme v rámci
využívania štátnej webovej aplikácie www.slovensko.sk:
titul, meno, priezvisko, adresa fyzickej osoby alebo v prípade právnickej osoby – názov
a adresa sídla.
c) prístupu k archívnym dokumentom:
meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého a prechodného pobytu, druh a číslo
preukazu totožnosti (občiansky preukaz, cestovný doklad, osobná identifikačná karta,
námornícka knižka alebo doklad o pobyte); údaje o požadovanom archívnom
dokumente, ktoré sú mu známe a účel využitia; meno, priezvisko a adresu fyzickej
osoby alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, na potreby ktorej žiada
o prístup k archívnym dokumentom; vyhlásenie o tom, či je pôvodcom archívnych
dokumentov, jeho právnym nástupcom alebo vlastníkom archívnych dokumentov.

5. Dotknuté osoby:
a) štatutárny orgán a osoby, ktorých údaje sa nachádzajú v archíve;
b) odosielatelia a prijímatelia korešpondencie;
c) žiadateľ o prístup k archívnym dokumentom.

6. Lehoty uloženia osobných údajov:
• Bežná korešpondencia- 2 roky,
• Záznamy z pracovných stretnutí a pracovných ciest – 5 rokov,
• Správa registratúry (evidenčné pomôcky, vyraďovanie dokumentov a pod.) – 10 rokov
• Kniha došlej a odoslanej pošty – 2 roky,
• Korešpondenčné údaje, ktoré sú súčasťou spisu klienta – 10 rokov.

7. Oprávnený záujem prevádzkovateľa:
Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa sa
nevykonáva.

8. Postup osobných údajov do tretích krajín:
Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

9. Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:
Organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných
predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej
a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej,
administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými
právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

10. Kategória osobných údajov:
Bežné osobné údaje.
Účely spracovania osobných údajov
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: tento dokument podlieha právnej ochrane, je duševným vlastníctvom spoločnosti
skupiny Top privacy. Každé použitie tohto dokumentu sa spravuje licenčnými podmienkami, ktoré sú dostupné
na: https://topprivacy.sk/sk/stranky/licencne-podmienky.

11. Zverejňovanie osobných údajov:
Osobné údaje sa nezverejňujú.

12. Príjemcovia osobných údajov (tretie strany):

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz