ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV - SÚŤAŽE

1. Účel spracúvania osobných údajov:

Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb sa uskutočňuje za účelom organizovania súťaže prevádzkovateľom prostredníctvom webovej stránky.

2. Zákonnosť spracúvania osobných údajov:

Osobné údaje sa spracúvajú na základe článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) v zmysle § 78 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

3. Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

Spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa nevykonáva.

4. Zoznam osobných údajov:

Osobné údaje sa na daný účel súťaže spracúvajú v rozsahu: meno, priezvisko, odklik k overeniu veku 18+, email, tel. číslo (dobrovoľný údaj), adresu doručenia.

5. Dotknuté osoby:

Fyzické osoby, ktoré sa zúčastnia súťaže.

6. Lehoty uloženia osobných údajov:

Registračné osobné údaje sa spracúvajú po dobu trvania súťaže, maximálne po dobu 3 mesiacov od ukončenia súťaže.

7. Oprávnený záujem prevádzkovateľa:

Osobné údaje sa na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa nespracúvajú.

8. Postup osobných údajov do tretích krajín:

Osobné údaje sa do tretích krajín nepostupujú.

9. Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:

Organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

10. Kategória osobných údajov:

Bežné osobné údaje.

11. Zverejňovanie osobných údajov:

Prevádzkovateľ môže zverejniť osobné údaje výhercu súťaže. Zverejňovanie však podlieha minimalizácii údajov, kedy je zverejnené len meno, prvé písmeno priezviska súťažiaceho a mesto

12. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovanie:

Nevykonáva sa.

13. Príjemcovia osobných údajov (tretie strany):

Doručovateľská spoločnosť

na základe zmluvných vzťahov

 

14. Iné oprávnené subjekty:

Iný oprávnený subjekt 

Právny základ 

Rozsah osobných údajov postupovaný tretej strane  

Orgány verejnej moci 

Orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, sa však nepovažujú za príjemcov; spracúvanie uvedených údajov uvedenými orgánmi verejnej moci sa uskutočňuje v súlade s uplatniteľnými pravidlami ochrany údajov v závislosti od účelov spracúvania; 

Osobné údaje vrozsahu    vyžiadania od oprávneného subjektu (napr. Polícia vrámci vyšetrovania priestupkov alebo trestných činov) 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz