ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV - SÚŤAŽE

1. Účel spracúvania osobných údajov:
Účelom spracovania osobných údajov je evidencia dotknutej osoby v súťaži. Spracovanie
osobných údajov v rozsahu nevyhnutnom pre identifikáciu osoby v rámci súťaže, prípadne
údaje nutné pre kontaktovanie tejto osoby za účelom poskytnutia organizačných pokynov
alebo prípadného udelenia získanej ceny.

2. Zákonnosť spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sa spracovávajú na základe článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho
Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné
nariadenie o ochrane údajov).

3. Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:
Spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa nevykonáva.

4. Zoznam osobných údajov:
Meno, priezvisko, adresa, email, rok narodenia a telefónne číslo.

5. Dotknuté osoby:
Súťažiaci, osoby zapojené do súťaže, ktorú spravuje prevádzkovateľ.

6. Lehoty uloženia osobných údajov:
Údaje sa spracúvajú po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najviac však po dobu 5 okov.

7. Oprávnený záujem prevádzkovateľa:
Spracovanie osobných údajov na oprávnený záujem sa nevykonáva.

8. Postup osobných údajov do tretích krajín:
Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

9. Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:
Organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných
predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej
a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej,
administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými
právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

10. Kategória osobných údajov:
Bežné osobné údaje.

11. Zverejňovanie osobných údajov:
Osobné údaje sa nezverejňujú.

12. Príjemcovia osobných údajov (tretie strany):

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz