ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV - UČTOVNÉ DOKLADY

1. Účel spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sa spracúvajú za účelmi:

a) prípravy a evidencie zmlúv na pokyn dotknutej osoby v rámci zmluvného vzťahu. Za
účelom evidovania objednávok dotknutých osôb pri zavedení a plnení
predzmluvných a zmluvných vzťahov,

b) vedenia účtovnej agendy,

c) fakturácie dotknutých osôb.

2. Zákonnosť spracúvania osobných údajov:

a) príprava a evidencie zmlúv na pokyn dotknutej osoby v rámci zmluvného vzťahu. Za
účelom evidovania objednávok dotknutých osôb pri zavedení a plnení
predzmluvných a zmluvných vzťahov:
Osobné údaje sa spracovávajú na základe článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia
Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa
zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

b) vedenie účtovnej agendy:
Osobné údaje sa spracovávajú na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia
Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa
zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

c) fakturácia dotknutých osôb:
Osobné údaje sa spracovávajú na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia
Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa
zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

3. Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

a) príprava a evidencie zmlúv na pokyn dotknutej osoby v rámci zmluvného vzťahu. Za
účelom evidovania objednávok dotknutých osôb pri zavedení a plnení
predzmluvných a zmluvných vzťahov:

• Spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa
nevykonáva.

b) vedenie účtovnej agendy:
• zákon č. 431/2002 z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
• zákon č. 222/2004 z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,
• zákon č. 18/2018 z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov,
• zákon č. 40/1964 zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
• zákon č. 513/1991 zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
• zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona 286/1992 Zb.
o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov,
• zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
• zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
• zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.

c) fakturácia dotknutých osôb:
• zákon č. 431/2002 z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
• zákon č. 222/2004 z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,
• zákon č. 18/2018 z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov,
• zákon č. 40/1964 zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
• zákon č. 513/1991 zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
• zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona 286/1992 Zb.
o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov,
• zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
• zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov,
• zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.

4. Zoznam osobných údajov:
Meno a priezvisko zdaniteľnej osoby alebo názov zdaniteľnej osoby, adresu jej sídla,
miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jej
identifikačné číslo pre daň, pod ktorým tovar alebo službu dodala, alebo meno a priezvisko
príjemcu tovaru alebo služby alebo názov príjemcu tovaru alebo služby, adresu jeho sídla,
miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, a
jeho identifikačné číslo pre daň pod ktorým mu bol dodaný tovar alebo pod ktorým mu bola
dodaná služba číslo bankového účtu fyzickej osoby.

Meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorej práva sú dotknuté zmluvou, jej titul, dátum
narodenia, rodné číslo, trvalý alebo prechodný pobyt, číslo účtu, názov banky, číslo preukazu
totožnosti a iné údaje, ktoré sa týkajú predmetu zmluvy.

5. Dotknuté osoby:
Zamestnanci, zamestnanci dodávateľov tovaru a služieb, fyzické osoby, ktorým vznikla
povinnosť uhradiť dodanú službu

6. Lehoty uloženia osobných údajov:
• Dopyty - 5 rokov,
• Účtovné doklady – 10 rokov,
• Ponuky - 3 roky,
• Ceny a cenové výmery – 10 rokov,
• Dodávateľské a odberateľské dokumenty (jednotlivo) - 10 rokov,
• Doklady súvisiace s evidenciou majetku - 5 rokov,
• Nákup strojov a zariadení - 5 rokov,
• Daňové priznania – 20 rokov,
• Výkazy ročné (účtovné uzávierky, záverečný účet, overenie audítorom) – 10 rokov,
• Výkazy krátkodobé – 5 rokov,
• Investičné doklady – 20 rokov,
• Účtovný rozvrh a účtovná osnova – 10 rokov,
• Hlavná kniha (základné účtovníctvo)- 10 rokov,
• Účtovné knihy – 10 rokov,
• Projektovo-programová dokumentácia – 5 rokov,
• Bankové doklady a výpisy – 10 rokov,
• Pokladničné doklady – 10 rokov,
• Zoznamy číselných znakov a symbolov používaných v účtovníctve – 10 rokov,
• Stavy zásob – 5 rokov,
• Kniha faktúr – 10 rokov,
• Úhrady – výzvy – 10 rokov,
• Upomienky (predžalobné) – 10 rokov,
• Avízo – 5 rokov,
• Evidencia interných platobných príkazov – 5 rokov,
• Obeh účtovných dokladov – smernica – 10 rokov,
• Zálohové platby – 10 rokov,
• Stanoviská ekonomického charakteru – 10 rokov,


7. Oprávnený záujem prevádzkovateľa:
Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa sa
nevykonáva.

8. Postup osobných údajov dotknutých osôb do tretích krajín:
Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

9. Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:
Organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných
predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej
a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej,
administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými
právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

10. Kategória osobných údajov:
Bežné osobné údaje.

11. Zverejňovanie osobných údajov:
Osobné údaje sa nezverejňujú.

12. Príjemcovia osobných údajov (tretie strany):

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz