SÚŤAŽ - TATRATEA 52 % ORIGINAL FESTIVAL EDITION

1. USPORIADATEĽ
Usporiadateľom súťaže (ďalej len „Súťaž") je spoločnosť KARLOFF, s. r. o., so sídlom
Pradiareň 40, 060 01 Kežmarok IČO: 36 247 367, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Prešove,
oddiel Sro, vložka č. 35793/P (ďalej len „Usporiadateľ”). Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len "Pravidlá").

2. CIEĽ ŤAŽE
Cieľom Súťaže je podpora a propagácia produktu Usporiadateľa za účelom uplatnenia sa na relevantnom trhu.

3. PÔSOBNOSŤ ŤAŽ

ťaž sa odohráva na eshop www.tatrateashop.sk na území Slovenskej republiky
ťaž je oznámená v nasledovných kanáloch:

  • Facebook tatratea_sk
  • Instagram tatratea_sk
  • Newsletter eshopu www.tatrateashop.sk
  • Časopis EMMA, EVITA, EVA, PLUS7DNI, DOBRÉ JEDLO
  • Online magazíny RERESHER, STARTITUP
  • Instagramové účty EMEFKA, zrza.sk, milanbezmapy, adamrustman

4. TRVANIE SÚŤAŽE
ťaž trvá od 22. 05. 2023 do 03. 08. 2023.


5. ÚČASTNÍCI SÚŤAŽE
Účastníkom Súťaže sa na účely týchto pravidiel rozumie fyzická osoba:
ktorá má viac ako 18 rokov,
ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa Pravidiel s výnimkou:
o zamestnancov Usporiadateľa a ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v
znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník",
o osôb, ktoré sú majetkovo alebo personálne (najmä zamestnanci) prepojené s reklamnými a promotion agentúrami,
ktoré vykonávajú činnosti súvisiace so zabezpečením Súťaže vrátane ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116
Občianskeho zákonníka.

6. PODMIENKY SÚŤAŽE
Do súťaže sa používateľ zapojí podľa Pravidiel, ktoré sú stanovené na stránke www.tatrateashop.sk.

Súťažiaci sa zapojí do súťaže jedine kúpou produktu TATRATEA 52 % ORIGINAL FESTIVAL EDITION a jedine na stránke www.tatrateashop.sk

Každý ťažiaci sa môže do ťaže zapojiť viackrát a to viacnásobnou kúpou.

ťaž má 3 kolá žrebovania. Spolu budú vyžrebovaný 13 víťazi.

Do každého žrebovania sú zapojení vždy všetci kupujúci, ktorí si zakúpili produkt od 22. 05. 2023 do 02. 08. 2023. Súťažiaci, ktorí si zakúpia produkt 03. 08. 2023 a neskôr do súťaže zapojení nebudú.

7. ŽREBOVANIE

Žrebovanie prebieha v troch kolách a to nasledovne.

V prvom kole žrebovania sa súťaží o lístky na festival Balaton Sound v Maďarsku. Žrebuje sa 21. 6. 2023

Žrebujú sa traja výhercovia.

Prvý výherca získa 2 x dvojdňový lístok na 28. 6. 2023 a 29. 6. 2023, spolu v hodnote 340 € s DPH

Druhý výherca získa 2 x jednodňový lístok na 30. 6. 2023 v hodnote 170 € s DPH.

Tretí výherca získa 2 x jednodňový lístok na 01. 07. 2023 v hodnote 180 € bez DPH.

 

V druhom kole žrebovania sa súťaží o lístky na festival Colours of Ostrava v Česku. Žrebuje sa 12. 7. 2023

Žrebujú sa štyria výhercovia.

Prvý výherca získa 2 x jednodňový lístok na 19. 7. 2023 spolu v hodnote 239,20 € s DPH

Druhý výherca získa 2 x jednodňový lístok na 20. 7. 2023 v hodnote 239,20 € s DPH

Tretí výherca získa 2 x jednodňový lístok na 21. 07. 2023 v hodnote 239,20 € s DPH

Štvrtý výherca získa 2 x jednodňový lístok na 22. 07. 2023 v hodnote 239,20 € s DPH

 

V treťom kole žrebovania sa súťaží o lístky na festival Sziget v Maďasku. Žrebuje sa 3. 8. 2023

Žrebujú sa šiesti výhercovia.

Prvý výherca získa 2 x jednodňový lístok na 10. 08. 2023 spolu v hodnote 170 € s DPH

Druhý výherca získa 2 x jednodňový lístok na 11. 08. 2023 v hodnote 210 € s DPH

Tretí výherca získa 2 x jednodňový lístok na 12. 08. 2023 v hodnote 190 € s DPH

Štvrtý výherca získa 2 x jednodňový lístok na 13. 08. 2023 v hodnote 170 € s DPH

Piaty výherca získa 2 x jednodňový lístok na 14. 08. 2023 v hodnote 170 € s DPH

Šiesty výherca získa 2 x jednodňový lístok na 15. 08. 2023 v hodnote 210 € s DPH

 

FESTIVAL DÁTUM FESTIVALU HEADLINER - INTERPRET VÝHERCA POČET CELODENNÝCH LÍSTKOV CENA ZA KUS (€ s DPH) CENA SPOLU (€ s DPH) ŽREBOVANIE
BALATON SOUND 28.6. HARDWELL 1 2 85 340 21.6.2023
29.6. TIESTO 2 85
30.6. ARMIN VAN BUUREN 1 2 85 170
1.7 DIMITRI VEGAS 1 2 90 180
 
COLOURS OF OSTRAVA 19.7. ONE REPUBLIC 1 2 119,6 239,2 12.7.2023
20.7. ELLIE GOULDING 1 2 119,6 239,2
21.7. BURNA BOY 1 2 119,6 239,2
22.7. MACKLEMORE 1 2 119,6 239,2
 
SZIGET 10.8 FLORENCE & THE MACHINES 1 2 85 170 3.8.2023
11.8 IMAGINE DRAGONS 1 2 105 210
12.8 DAVID GUETTA 1 2 95 190
13.8 MUMFORD  & SONS 1 2 85 170
14.8. MACKLEMORE 1 2 85 170
15.8 BILLIE EILISH 1 2 105 210


8. VÝHRA A ODOVZDANIE VÝHRY
Predmetom výhry sa rozumie vstupenka na festivaly Balaton Sound, Colours of Ostrava a Sziget Festival.

Výhercovi je oznámená a doručená výhra prostredníctvom mailu, ktorý uviedol vo svojej objednávke.

Odovzdanie výhry zabezpečí Usporiadateľ prostredníctvom dohodnutého distribučného kanálu.

Výhru nie je možné vymeniť za hotovosť alebo požadovať vydanie inej výhry, ako je stanovená Usporiadateľom Súťaže.

Na výhru nevzniká výhercovi právny nárok a nie je možné ju vymáhať súdnou cestou.

 

9. PRÁVA A POVINNOSTI USPORIADATEĽA
V prípade dôvodného podozrenia z podvodu, zneužitia a/alebo chyby týkajúcej sa riadneho usporiadania súťaže, si Usporiadateľ vyhradzuje právo súťaž ukončiť alebo pozastaviť, zmeniť podmienky súťaže, prehlásiť oznámenie zaslané výhercom za neplatné alebo bez oznámenia a akejkoľvek náhrady zablokovať účasť ťažiacim, ktorí sa súťaže zúčastňujú v rozpore s dobrými mravmi. Usporiadateľ nezodpovedá za to, že výherca uviedol nesprávnu adresu. Usporiadateľ nezodpovedá ani za iné dôvody, kvôli ktorým výherca neobdržal výhru, pokiaľ tieto dôvody nespočívajú na strane Usporiadateľa. V prípade, že si výherca neprevezme v riadnom termíne svoju výhru, prepadá výhra v prospech Usporiadateľa. V prípade, že bude mať Usporiadateľ oprávnené podozrenie na podvodné, nepoctivé alebo nekalé jednanie ťažiaceho alebo inej osoby, ktorá súťažiacemu pomohla či mohla pomôcť k výhre, alebo pokiaľ k takémuto jednaniu dôjde, bude súťažiaci zo súťaže vylúčený, to platí tiež v prípade iného jednania súťažiaceho či inej osoby, ktorá súťažiacemu pomohla, či mohla pomôcť k výhre iným spôsobom, ktorý je tiež v rozpore so súťažnými pravidlami či dobrými mravmi. Účasť v súťaži nie je možné vymáhať súdnou cestou. Usporiadateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky súťaže aj v jej priebehu bez predchádzajúceho upozornenia.


10. OSOBNÉ ÚDAJE
https://www.tatrateashop.sk/ochrana-osobnych-udajov/

11. DANE
Výhry v tejto súťaži podliehajú zdaneniu v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Usporiadateľ nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Výhercovia nemajú právny nárok na zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platnej právnej úpravy vymáhať súdnou cestou.


Výhercovi nevzniká daňová povinnosť zdaniť výhru v zmysle zákona o dani z príjmov č- 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, na základe oznámenia o hodnote nepeňažnej výhry.


12. OSOBITNÉ USTANOVENIA
Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel Súťaže, dĺžky trvania ako aj podmienok Súťaže, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania ako aj zrušenie Súťaže. Zmenu pravidiel a podmienok Súťaže usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné. Na Výhru sa nevzťahujú ustanovenia § 612 až 627 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.


V Kežmarku, dňa 18. 05. 2023

 
Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz