ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV - COOKIES

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

COOKIES

 

  1. Účel spracúvania osobných údajov:

 Spracúvanie osobných údajov sa uskutočňuje za účelmi:

  • A. poskytovania služieb v súvislosti s prevádzkovaním webovej stránky v nevyhnutnom režime,
  • B. zabezpečovania lepšej funkčnosti a prispôsobenie obsahu webovej stránky,
  • C. určenia počtu návštev a zdrojov návštevnosti – meranie a vylepšovanie výkonu webovej stránky;
  • D. zobrazovania cielenej reklamy na webových stránkach na základe sledovania správania návštevníka webovej stránky a vyhľadávania na internete, ako aj na vyhodnotenie efektívnosti konkrétnej reklamy a sledovanie počtu používateľov, ktorých reklama zaujala.

 2. Zákonnosť spracúvania osobných údajov:  

  • A. Zákonnosť spracúvania osobných údajov pri účeloch v bode a):

Osobné údaje sa spracovávajú na základe článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

  • B. Zákonnosť spracúvania osobných údajov pri účeloch v bodoch b)-d):

Osobné údaje sa spracovávajú na základe článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Súhlas je vždy dobrovoľný a nepodmienený, a teda, aj keď ho dotknutá osoba neposkytne, môže stále navštevovať a používať webové stránky, on-line služby a produkty v rozsahu, v akom nie sú cookies potrebné pre ich funkčnosť a prístupnosť. Ak sa používanie cookies zakáže alebo obmedzí, môže to mať dopad na funkčnosť a prístupnosť stránok a služieb prevádzkovateľa, a môže sa stať, že všetky alebo časť služieb nebudú úplne funkčné alebo nebudú prístupné.

 

  1. Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

V rámci účelov od bodu a) až d) sa spracúvanie osobných údajov na základe osobitného právneho predpisu nevykonáva.

 

  1. Zoznam osobných údajov:   a) poskytovanie služieb v súvislosti s prevádzkovaním webovej stránky:

Pri prístupe a používaní webových stránok sa zhromažďujú osobné údaje, ktoré prehliadač automaticky prenáša na server prevádzkovateľa. Nasledujúce informácie sa zaznamenávajú bez zásahu a uložia sa, kým sa automaticky nevymažú: - IP adresa

 

požadujúceho počítača, dátum a čas prístupu, názov a URL prevzatého súboru, webová stránka, z ktorej sa uskutočňuje prístup (odkazujúcich na URL), použitý prehliadač a prípadne aj operačný systém počítača, ako aj meno prevádzkovateľa prístupu na internet.

 

b)– d) uložené súbory cookies v koncovom zariadení.

 5. Dotknuté osoby:

V rámci účelov v bodoch a) až d) sú dotknutými osobami používatelia webových stránok prevádzkovateľa.

 6. Lehoty uloženia osobných údajov:

V rámci účelu v bode a):

dočasné cookies sa automaticky zmažú pri zatvorení internetového prehliadača a umožňujú uloženie niektorých informácií, ktoré zjednodušia vyhľadávania na webových stránkach.

 

V rámci účelov v bodoch b) až d):

trvalé cookies zostávajú vo vašom zariadení do uplynutia svojej platnosti (napr. pár týždňov, mesiacov, najviac však po dobu 13 mesiacov) alebo kým ich nevymažete vy.

 

Návštevník webovej stránky môže súbory cookies vymazať kedykoľvek, bez ohľadu na to, či sú trvalé alebo dočasné.

 7. Oprávnený záujem prevádzkovateľa:

Spracúvanie uvedených údajov je nevyhnutné pre poskytovanie služieb v súvislosti s prevádzkovaním webovej stránky, na zlepšovanie a skvalitňovanie obsahu webovej stránky, na prevenciu a na zabezpečenie riadneho a bezpečného fungovania systémov a postupov ako oprávnený záujem prevádzkovateľa.

8. Postup osobných údajov do tretích krajín:

Prevádzkovateľ využíva na svojich webových stránkach služby tretích strán ako napr. nástroje na meranie návštevnosti cez systémy Google Analytics, alebo tlačítka na zdielanie či lajkovanie obsahu na sociálnych sietiach ako napr. Facebook. Prevádzkovateľ pre využitie týchto služieb načítava kódy tretích strán, ktoré pre plnú funkčnosť môžu vyžadovať ukladanie cookies. Toto má za svoj následok prijatie cookies zo strany tretích strán. V prípade akceptovania využívania súborov cookies, ktoré sa týkajú tretích strán (súbory cookies súvisiace s výkonom a pre cieľové zameranie), Vaše údaje môžu byť postúpené do krajín, v ktorých sídlia dané tretie strany (napr. USA).

 9. Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:

Organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

 10. Kategória osobných údajov:

V rámci bodov od a) až d): bežné osobné údaje.

 11. Zverejňovanie osobných údajov:

Osobné údaje sa nezverejňujú.

 12. Príjemcovia osobných údajov (tretie strany):

Tretie strany

Právny základ

Iný oprávnený subjekt

na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

google-analytics.com

 

na základe článku 6 ods. 1 písm. a)  Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane  fyzických  osôb  pri  spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 13. Práva dotknutých osôb:

 Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, má právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu prevádzkovateľa uvedenú vyššie, alebo písomne na vyššie uvedenú adresu prevádzkovateľa. 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz