Účely spracúvania osobných údajov

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

E-SHOP

 

 1. Účel spracúvania osobných údajov:

Osobné údaje sa spracúvajú za účelmi:

 

 1. predaja tovaru kupujúcim, vyhotovenia faktúry a odoslania tovaru na základe predzmluvného vzťahu,

 

 1. uzavretie kúpnej zmluvy a následné uskutočnenie platby, dodanie tovaru alebo služby a prípadné poskytnutie iných súvisiacich služieb a iných povinností, ktoré pre prevádzkovateľa e-shopu vyplývajú najmä z právnych predpisov upravujúcich ochranu spotrebiteľa.

 

 

 1. Zákonnosť spracúvania osobných údajov:
 2. osobné údaje sa spracúvajú za účelom predaja tovaru kupujúcim, vyhotovenia faktúry a odoslania tovaru na základe:
 • článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 

 1. osobné údaje sa spracúvajú za účelom uzavretia kúpnej zmluvy a následného uskutočnenia platby, dodania tovaru alebo služby a prípadného poskytnutia iných súvisiacich služieb a iných povinností, ktoré pre prevádzkovateľa e-shopu vyplývajú najmä z právnych predpisov upravujúcich ochranu spotrebiteľa na základe:
 • článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 

 

 

 1. Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:
 2. osobné údaje spracúvané za účelom predaja tovaru kupujúcim, vyhotovenia faktúry a odoslania tovaru:

 

 • Spracúvanie osobných údajov sa na základe osobitného právneho predpisu nevykonáva.

 

 

 

 1. osobné údaje spracúvané za účelom uzavretia kúpnej zmluvy a následného uskutočnenia platby, dodania tovaru alebo služby a prípadného poskytnutia iných súvisiacich služieb a iných povinností, ktoré pre prevádzkovateľa e-shopu vyplývajú najmä z právnych predpisov upravujúcich ochranu spotrebiteľa:

 

 • zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník,
 • zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník,
 • zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty,
 • zákon č. 431/2002 z.z. o účtovníctve.

 

 1. Zoznam osobných údajov:

Osobné údaje sa spracúvajú v rozsahu: meno, priezvisko, e-mail, adresa fakturačná a dodacia, mesto, krajina, PSČ, telefónne číslo, bankové spojenie.

 

 

 1. Dotknuté osoby:

Dotknutými osobami sú zákazníci, kupujúci prevádzkovateľa.

 

 

 1. Lehoty uloženia osobných údajov:

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najviac však po dobu 3 rokov od poslednej aktivity na účte (okrem údajov nutných k archivácii na daňové účely, kde je lehota uchovávania 10 rokov vyplývajúca zo zákonných povinností).

 

 

 1. Oprávnený záujem prevádzkovateľa:

Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa sa nevykonáva.

 

 

 1. Postup osobných údajov do tretích krajín:

Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

 

 

 1. Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:

Organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

 

 1. Kategória osobných údajov:

Bežné osobné údaje.

 

 

 

 1. Zverejňovanie osobných údajov:

Osobné údaje sa nezverejňujú.

 

 

 1. Príjemcovia osobných údajov (tretie strany):

 

Tretie strany

Právny základ

Iný oprávnený subjekt

na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Externá prepravná spoločnosť

na základe Zasielateľskej zmluvy

Sprostredkovateľ

 

na základe článku 28 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 

 

 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz