ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV - PROPAGÁCIA

1. Účel spracúvania osobných údajov:
Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb sa uskutočňuje za účelom pozitívnej
propagácie, na dokumentačné a prezentačné účely aktivít prevádzkovateľa na web stránke,
na nástenkách, v časopise a prípadne v ďalších médiách.

2. Zákonnosť spracúvania osobných údajov:
a) Propagácia týkajúca sa zamestnancov prevádzkovateľa:
Osobné údaje sa spracovávajú na základe článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho
Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné
nariadenie o ochrane údajov).
b) Propagácia týkajúca sa komparzistov:
Osobné údaje sa spracovávajú na základe článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho
Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné
nariadenie o ochrane údajov).

3. Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:
Spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa nevykonáva.

4. Zoznam osobných údajov:
Titul, meno, priezvisko, fotografie a videozáznamy zachytávajúce dotknutú osobu a
záznamy súvisiace s pôsobením u prevádzkovateľa.

5. Dotknuté osoby:
Dotknutými osobami sú zamestnanci prevádzkovateľa a komparzisti.

6. Lehoty uloženia osobných údajov:
Osobné údaje sa spracúvajú po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu alebo až do odvolania
súhlasu. V prípade komparzistov sa osobné údaje spracúvajú po dobu trvania zmluvného
vzťahu, najviac však po dobu 10 rokov.

7. Oprávnený záujem prevádzkovateľa:
Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa sa
nevykonáva.

8. Postup osobných údajov do tretích krajín:
Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

9. Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:
Organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných
predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej
a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej,
administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými
právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

10. Kategória osobných údajov:
Bežné osobné údaje.

11. Zverejňovanie osobných údajov:
Osobné údaje sa zverejňujú na webovom sídle a v interných priestoroch prevádzkovateľa,
v rozsahu fotografia.

12. Príjemcovia osobných údajov (tretie strany):

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz