ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV - FONDY EU

1. Účel spracúvania osobných údajov:
Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb za účelom vedenia dokumentácie
a evidencie žiadostí na získanie fondov EU.


2. Zákonnosť spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sa spracúvajú na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho
Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné
nariadenie o ochrane údajov).

3. Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sa spracúvajú na základe:
• zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a
investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
• prílohy 1. NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1304/2013
o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006.
• §15 a §16 Zákona č. 323/2015 Z. z. o finančných nástrojoch z európskych štrukturálnych
a investičných fondov.

4. Zoznam osobných údajov:
Osobné údaje sa spracúvajú v rozsahu:
• meno, priezvisko, rodné priezvisko, pri zmene mena a priezviska aj pôvodné meno a
priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, štátne
občianstvo, štát narodenia, národnosť, etnický pôvod, údaje podľa osobitného
predpisu a ďalšie údaje v rozsahu nevyhnutnom na plnenie úloh podľa osobitného
predpisu alebo tohto zákona, najmä údaje týkajúce sa uznania viny za spáchanie
trestného činu, miesto a okres narodenia, meno, priezvisko, rodné priezvisko otca a
matky.

5. Dotknuté osoby:
Orgány podľa tohto zákona sú pri poskytovaní príspevku, kontrole a súvisiacich
činnostiach oprávnené získavať a spracúvať osobné údaje fyzických osôb žiadateľa,
prijímateľa, partnera, užívateľa, cieľovej skupiny, dodávateľa a iných osôb, ak je to
nevyhnutné na plnenie úloh podľa tohto zákona.

6. Lehoty uloženia osobných údajov:
• Podľa § 39 ods. 3 Zákona č. 323/2015 Z.z. o finančných nástrojoch z európskych
štrukturálnych a investičných fondov.
Prijímateľ a partner sú povinní uchovávať v origináli kompletnú dokumentáciu
týkajúcu sa realizácie projektu, verejného obstarávania, účtovnú dokumentáciu podľa
odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa projektu v súlade
s osobitným predpisom do 31. decembra 2028 alebo aj po tomto dátume, ak do 31.
decembra 2028 nedošlo k vysporiadaniu finančných vzťahov medzi poskytovateľom a
prijímateľom podľa § 41 až 43 a v súlade so zmluvou alebo rozhodnutím podľa § 16
ods. 2; rovnopis zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, uzavretej ako
výsledok verejného obstarávania, prijímateľ a partner sú povinní uchovávať počas celej
doby jej trvania.

7. Oprávnený záujem prevádzkovateľa:
Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa sa
nevykonáva.

8. Postup osobných údajov do tretích krajín:
Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

9. Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:
Organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných
predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej
a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej,
administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými
právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

10. Kategória osobných údajov:
Bežné osobné údaje.

11. Zverejňovanie osobných údajov:
Osobné údaje sa zverejňujú v súlade so Zákonom č. 292/2014 Z. z. o príspevku
poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení

niektorých zákonov a to:
Poskytovateľ zverejní na svojom webovom sídle do 60 pracovných dní od skončenia
rozhodovania o žiadostiach v konaní o žiadosti pre každú výzvu zoznam schválených žiadostí
v poradí určenom na základe aplikácie kritérií pre výber projektov v konaní o žiadosti;
zoznam obsahuje: meno a priezvisko fyzickej osoby alebo obchodné meno a identifikačné číslo
právnickej osoby, ktorá požiadala o poskytnutie príspevku, názov projektu, výšku
schváleného príspevku, zoznam odborných hodnotiteľov, v rozsahu titul, meno, priezvisko.

12. Príjemcovia osobných údajov (tretie strany):

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz